Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 19:1-12 in Aguacateco

Help us?

Levítico 19:1-12 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Ej nin tzun jilon tzaj junt tir Kataj tetz Moisés itzun saj tloltz:
2 “Alaj yi xtxolbile'j scyetz yi e' atanum Israel: Nque'nwok tetz jun jilwutz wunak yi xansa'nt, na yi in wetz yi iRyosil, chin xan nin in, nin chin tz'aknak cunin in.
3 ”Ak'wok len k'ej itaj itxu'. ”Ncha'tz banwok tane'n e'chk k'ej tetz ujle'n yi txumijt wa'n. Na yi in wetz in iRyosil, yi na chincawun tzite'j.
4 ”Quil tzilok'wok wutz junt ryos, nin quil tziban junt ryos yi ch'ich' cu'n. Na yi in wetz in iRyosil, yi na chincawun tzite'j.
5 ”Yil cxopon tan toye'n yi oy yi na ẍchaj yi ja jal tzatzin paz skaxo'l, oyinwok sk'il cu'n, nin banwok yi e'chk xtxolbil yi na chintzatzin te'j.
6 Yi itawun yil tzitoy, tajwe'n tan baje'n ita'n te ite'n nin k'eja'tz, nin ncha'tz ba'n lbaj le ca'pi'n k'ej, poro yi sowril yil cyaj tetz yi toxi'n k'ej, tajwe'n tan pat-xe'n.
7 Yi kol je' bajsa'n yi jun oya'tz le toxi'n k'ej, qui'c xac sbne' tzinwutz, nin quil chintzatzin te'j.
8 Alchok scyetz yil bajse'n, sjalok til, nin stz'elk cu'n swutz, tampaj yi ja po'tzaj yi oy yi wi'nin k'ej tzinwutz.
9 ”Yil tz'opon k'ejlal yil je' yi icosech, quil tzisicy'e'n yi e'chk tal bakaj yi na cyaj cyen tx'akxuj, nin quil cxo'c tan xtxoye'n txo'lak yi stz'isil yi ja el quen.
10 Ncha'tz quil cxo'c tan xtxoye'n wutz yi uva, nin quil tzisicy'e'n yi e'chk wutz yi na cyaj cyen tx'akxuj, cyajk tu'tz ita'n scyetz yi e' tal prow me'ba', nin scyetz yi e' awer nak. Na yi in wetz in iRyosil, yi na chincawun tzite'j.
11 ”Quil cxalk'ij. Ncha'tz quil tzijal jun wi itak', nin quil tzijop iwutz tzitibil itib.
12 ”Quil tzisuk jun iyol tan imbi', yi quil cxe'l cu'n te'j, na ko ya'tz tziban na tzun elpont-tz yi na cxtzan tan telse'n ink'ej. Na yi in wetz in Jehová iRyosil, yi na chincawun tzite'j.