Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 18:7-8 in Aguacateco

Help us?

Levítico 18:7-8 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

7 ”Quil tzitelsaj k'ej itaj, tan tu' yil tziwitbej itib tu itxu', na i'tz itxu' nin qui'c rmeril yil tziban yi jun ajtza'kla's.
8 ”Quil tzitelsaj k'ej itaj, tan tu' yil tziwitbej itib tu txkel.