Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 18:6 in Aguacateco

Help us?

Levítico 18:6 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

6 ”Qui'c cuj tan witbel tib jun yaj tu jun xna'n, ko cyajwutz quib. Banwok tane'n inca'wl na in iRyosil.