Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 18:23 in Aguacateco

Help us?

Levítico 18:23 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

23 ”Quil tzixconsaj itib tu jun txuc, tan qui ijuchul itil tan yi jun ajtza'kla'tz. Ncha'tz yi e' xna'n qui'c cu tan chixconsal quib tu jun txuc, na chin juntlen nin.