Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 18:2-4 in Aguacateco

Help us?

Levítico 18:2-4 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

2 “Txolnin yi e'chk xtxolbile'j scyetz yi e' atanum yi e' xonl Israel: Yi in wetz in iRyosil, nin in Ajcaw tzite'j.
3 ”Quil cxom wok te cyajtza'kl yi e' aj Egipto, yi tnum kale ncxa'te't. ”Quil cxom wok te cyajtza'kl yi e' aj Canaán kalel cxopone't wa'n, nin quil cxom wok te yi e'chk chicxtumbr yi e' wunaka'tz.
4 ”Xomen wok te e'chk inca'wl, nin ban wok tane'n. Na in iRyosil yi ca'wl itetz.