Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 18:18 in Aguacateco

Help us?

Levítico 18:18 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

18 ”Quil tz'oc yi titz'un, nka stzicy inajal ita'n tetz itxkel, nin qui'c cuj tan iwitbel itib tuch' te itz'e't inajal, tan qui jale'n oyintzi' ẍchixo'l.