Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 18:12-17 in Aguacateco

Help us?

Levítico 18:12-17 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

12 ”Quil tziwitbej itib tuch' yi tanub itaj, na ite'n nin ẍch'el itaja'tz cya'n ta'n.
13 ”Quil tziwitbej itib tuch' jun stzicy, nka titz'un itxu', na ite'n nin ẍch'el itxu'a'tz cy'a'n ta'n.
14 ”Quil tzitelsaj k'ej stzicy, nka titz'un itaj, tan tu' yil tziwitbej itib tuch' yi txkel, na ncha'tz yi xna'na'tz i'tz itxu' tane'n.
15 ”Quil tziwitbej itib tuch' itlib, na ya'stzun txkel icy'ajl, nin qui'c cuj tan ibnol jun ajtza'kla'tz.
16 ”Quil tzitelsaj k'ej itzicy, nka ititz'un, tan tu' yil tziwitbej itib tu yi txkel.
17 ”Quil tziwitbej itib tu yi tal jun xna'n yi ja wi't chiwitbej quibu' tuch' nin ncha'tz quil tziwitbej itib tuch' yi mamaj yi jun xna'na'tz, qui'c na ban ko i'tz me'l yi tal, nka tal yi tal, qui'c cuj tan iwitbel itib tuch'. Yi jun ajtza'kla'tz chin juntlen nin, na junit len chiẍch'el tircu'n e' xna'na'tz.