Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 17:13-16 in Aguacateco

Help us?

Levítico 17:13-16 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

13 Cha'stzun te alchok scyetz tzitetz yil ben tan txuqui'n, nin yil sbiycu'n jun txuc, yi ba'n lbaj ta'n, tajwe'n tan tele'n tircu'n yi ẍch'el yi jun txuca'tz, nin tajwe'n tan cwe'n mukul,
14 na tan yi chich'a'tz, ya'stzun na chixone't cyakil txuc wuxtx'otx'. Cha'stzun te na wal nin, yi qui'c cuj tan baje'n chich' ita'n, nin alchok scyetz yil bajse'n yi ẍch'el jun txuc, tajwe'n tan tele'n laju'n tzixo'l wok.
15 ”Ej nin alchok xonl Israel, nka awer nak, yil bajse'n jun txuc yi quimnakt, nka junt txuc mbiyon cu'n, tajwe'n tan xtx'ajol yi be'ch tetz yi at te'j, nin ncha'tz tajwe'n tan jichine'n, nin tz'ocopon i' tetz tajlal jun yi qui xansa'nt jalen cu'n yil cu' k'ej. Ej kalena's tzun tz'octz tetz tajlal jun yi xansa'nt.
16 Poro ko quil tz'oc tan xtx'ajle'n yi be'ch tetz, nin quil jichin, qui tzun ltzaj yi tila's yi njuch, nin i' nin ajpaj sbne'tz te'j sbne' opon tunintz.”