Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 17:13 in Aguacateco

Help us?

Levítico 17:13 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

13 Cha'stzun te alchok scyetz tzitetz yil ben tan txuqui'n, nin yil sbiycu'n jun txuc, yi ba'n lbaj ta'n, tajwe'n tan tele'n tircu'n yi ẍch'el yi jun txuca'tz, nin tajwe'n tan cwe'n mukul,