Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 17:12-13 in Aguacateco

Help us?

Levítico 17:12-13 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

12 ”Cha'stzun te na walnin: Ax wok jun c'oloj xonl Israel, ncha'tz ax wok awer nak yi najlquix ẍchixo'l, qui'c cuj tan baje'n mu'ẍ tal chich' ita'n.
13 Cha'stzun te alchok scyetz tzitetz yil ben tan txuqui'n, nin yil sbiycu'n jun txuc, yi ba'n lbaj ta'n, tajwe'n tan tele'n tircu'n yi ẍch'el yi jun txuca'tz, nin tajwe'n tan cwe'n mukul,