Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 16:31 in Aguacateco

Help us?

Levítico 16:31 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

31 Wi'nin xanil yi jun k'eja'tz sbne' tetz itetz, na i'tz jun k'ej tetz ujle'n, nin tajwe'n tzimuc' we'j. Nin i'tz jun ca'wl tetz cyakil tiemp.