Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 16:30-31 in Aguacateco

Help us?

Levítico 16:30-31 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

30 na ya'stzun k'ejlal yil jal cuybil ipaj swutz Kataj Ryos. Nin cxelpon liwr tk'ab tircu'n yi e'chk itil.
31 Wi'nin xanil yi jun k'eja'tz sbne' tetz itetz, na i'tz jun k'ej tetz ujle'n, nin tajwe'n tzimuc' we'j. Nin i'tz jun ca'wl tetz cyakil tiemp.