Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 16:26 in Aguacateco

Help us?

Levítico 16:26 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

26 Nin yi jun yi mben tan stzakpe'n yi chiw tetz Azazel, tajwe'n tan xtx'ajol yi be'ch tetz yi at te'j, nin tajwe'n tan jichine'n, nin ba'n tzun tz'octzajtz le ama'l kale najlche't tircu'n yi e' mas wunak.