Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 16:13-14 in Aguacateco

Help us?

Levítico 16:13-14 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

13 Tz'ocopon tzun i'-tz tan pate'n yi insens swutz Kataj, na yi sibel yi insensa'tz xcyek tan tewe'n yi jopbilil yi caẍa' kale atit yi cob lepaj c'ub kale tz'ibane't yi lajuj ca'wl. Nin tan yi sibel yi insensa'tz quil xcye' tan tilwe'n yi jopbilil yi caẍa'a'tz, bantz qui quime'n i'.
14 Ncha'tz jepon tcy'al mu'ẍ te ẍch'el yi jun ne'ẍ tora'tz, nin tan yi wi k'ab tz'ocopon tan stz'ite'n nin tibaj yi jopbilil yi caẍa'. Ncha'tz mben stz'itul juk tir yi chich'a'tz swutz cu'n yi caẍa'a'tz.