Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 16:10 in Aguacateco

Help us?

Levítico 16:10 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

10 Ma yi junt mam chiw yi tetz Azazel sbne', tz'opon tzuntz swutz Kataj Ryos itz'enle'n. Kalena's tzun mben tzakpu'n le ama'l tz'inunin tu' tan tpone'n swutz Azazel. I' tzun tekan nin tircu'n quil yi e' wunak swutz Azazel, le ama'l tz'inunin tu'.