Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 16:1-3 in Aguacateco

Help us?

Levítico 16:1-3 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

1 Ej nin tzun jilon tzaj Kataj Ryos tetz Moisés, te yi nsken quen chiquim yi cob nitxajil Aarón, tampaj yi nim te'n cu'n cyocompone'n chiẍkansal quib swutz yi ama'l kale na a'te't Kataj Ryos.
2 Itzun saj tloltz tetz Moisés: “Alaj tetz yi awutzicy Aarón, yi quil tz'oc alchok tu' k'ejil tul yi ama'l yi wi'nin xanil yi at wutzcoc yi xbu'k, yi at tc'u'l yi mantial. Na qui na waj yil xcye' cu'n i' swutz yi jopbilil yi caẍa'a'tz, alchok tu' k'ejil, bantz qui quime'n, na cho'n na inchaj wib tibaj yi jopbilil yi caẍa'a'tz tul noc sbak' yi chin pak'puch nin.
3 Te yi ntaxk tz'oc Aarón le ama'l yi wi'nin xanil le mantial tetz molbil ibaj, tajwe'n tan toyil jun tal ne'ẍ tor yi mam tetz xtx'ixwatz i', bantz jakol cuybil paj i', nin ncha'tz tajwe'n tan toyil jun cne'r yi spat-xok tircu'n yi wankil.