Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 15:31 in Aguacateco

Help us?

Levítico 15:31 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

31 Tan yi xtxolbila'tz, chelpon tzun yi e' itanum ita'n swutz yi e'chk juchle'n ila'tz, bantz quil chiquim tan tu' yi na chitzan tan po'tze'n yi ama'l kale najlchine't.”