Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 15:3-6 in Aguacateco

Help us?

Levítico 15:3-6 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

3 Qui'c na ban ko na el poj nka qui', qui xansa'nt sbne'.
4 ”Alchok tx'achil kalel coyewe't yi juna'tz, nka alchok chemil kalel c'olewe't cu'n, tz'ocopon tetz jun takle'n yi at il c'ol te'j tane'n.
5 ”Nin ko at jun macone'n yi xtx'ach yi juna'tz, tajwe'n tan xtx'ajol yi tetz be'ch tetz, nin tajwe'n tan jichine'n, nin tz'ocopon tetz tajlal jun wunak yi qui xansa'nt, jalen cu'n yil cu' k'ej.
6 ”Nin kol c'ole' cu'n jun kale nc'olewe't yi yabi'ẍ, tajwe'n tzuntz tan xtx'ajol yi be'ch tetz, nin tajwe'n tan jichine'n, nin scyajk cyen tetz jun yi qui xansa'nt jalen cu'n yil cu' k'ej.