Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 15:21 in Aguacateco

Help us?

Levítico 15:21 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

21 ”Nin alchok scyetz yil maque'n yi ama'l, nka takle'n kale ncoyewe't yi xna'na'tz, tajwe'n tan jichine'n, nin tajwe'n tan xtx'ajol yi be'ch tetz, nin tz'ocopon tetz tajlal jun yi qui xansa'nt, jalen cu'n yil cu' ke'j.