Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Levítico - Levítico 15

Levítico 15:11-16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
11”Ncha'tz alchok scyetz yil mac jun yabi'ẍ yi at yi jun jilwutz ya'bila'tz te'j, ej nin ko qui na xtx'aj chan yi k'abtz tajwe'n tan xtx'ajol yi be'ch tetz, nin tajwe'n tan jichine'n, na ja wi't oc lac'p il c'ol te'j tane'n jalen yil cu' k'ej.
12”Ej nin kol maque'n yi yabi'ẍ jun xaru' yi tx'otx', tajwe'n tan cwe'n pok'lo'n. Nin ko i'tz jun ma'cl yi tze' cu'n tajwe'n yil tx'ajxij cunin.
13”Yi nsken ul yos tu yi yabi'ẍ, juk tzun k'ej sbne'-tz tan xansal tib. Ma yil jepon tamp yi juk k'eja'tz, tajwe'n tzun tan xtx'ajol yi be'ch tetz, nin tajwe'n tan jichine'n tul a' yi chin skoj nin wutz. Tan yi xtxolbile'j tz'ocopon tzuntz tetz jun wunak yi xansa'nt.
14Nin le wajxaki'n k'ej, tajwe'n tan topone'n tcy'al cob tal xmucuy, nka cob tal plomẍ yi mam. Cho'n tzun tz'opontz tan tak'le'n tetz yi pale' stzi' cunin yi puertil yi mantial tetz molbil ibaj, tzinwutz.
15Nin yi pale' tz'ocopon tan toye'n jun scyeri plomẍa'tz tzinwutz, tan jale'n cuybil paj yi yabi'ẍ. Ma yi junt spat-xok tircu'n, tan xanse'n yi yabi'ẍ tan yi ya'bil yi njal te yi ẍchi'ol.
16”Ko at jun yaj yil tz'el ta'al yi ẍchi'ol, tajwe'n tan jichine'n, nin tz'ocopon chi tajlal jun yaj yi qui xansa'nt, jalen cu'n yil cu' k'ej, kalena's na el yi il c'ol te'j tane'n.

Read Levítico 15Levítico 15
Compare Levítico 15:11-16Levítico 15:11-16