Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 14:9 in Aguacateco

Help us?

Levítico 14:9 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

9 Ma le juki'n k'ej, tajwe'n tan tele'n junt tir tircu'n yi xi'il yi at te wankil, yi xi'il wi', tuml tircu'n yi xmatzi', tuml tircu'n yi xwatz. Nin tajwe'n tan xtx'ajol tircu'n be'ch tetz, nin tajwe'n tan jichine'n, ya'stzun sbne'-tz tan xansal tib.