Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 14:56-57 in Aguacateco

Help us?

Levítico 14:56-57 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

56 Nin te yi e'chk c'u' yi na jal te kawankil, nka e'chk ne'ẍ tx'a'c, nka e'chk xcy'akach yi sak nin tu' wutz.
57 Yi e'chk ca'wla'tz i'tz tan tele'n katxum tetz yi ko cy'a'n il c'ol ta'n, nka qui'. Ya'stzun yi e'chk ca'wla'tz yi tajwe'n lbajij tane'n ko na jal manchil jun ya'bil ske'j nka te jun kaca'l.