Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 14:50 in Aguacateco

Help us?

Levítico 14:50 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

50 Tz'ocopon tzun jak' kul jun scyeri cob tal ch'u'la'tz ta'n, tibaj jun xaru', yi tx'otx' cu'n, yi at a' tul yi chin skoj nin wutz yi cho'n na el tzaj te jun bo'm.