Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 14:49-56 in Aguacateco

Help us?

Levítico 14:49-56 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

49 Nin tan xanse'n yi ca'l, tajwe'n tan cyopone'n ticy'le'n cob tal ch'u'l, nin jun piẍ jilwutz tze' yi na bi'aj cedro, tu jun tal piẍ xbu'k yi cyak te'j, nin jun tal k'ab hisopo.
50 Tz'ocopon tzun jak' kul jun scyeri cob tal ch'u'la'tz ta'n, tibaj jun xaru', yi tx'otx' cu'n, yi at a' tul yi chin skoj nin wutz yi cho'n na el tzaj te jun bo'm.
51 Ncha'tz jepon tcy'al yi tze' yi na bi'aj cedro, tu yi jun tal k'ab hisopo, nin tu yi jun tal piẍ xbu'k yi cyak te'j, tuml yi junt tal ch'u'l yi itz', nin che' copon mu'ul tircu'n tul yi ẍch'el yi jun tal ch'u'l yi cho'n mpon kojxuj ẍch'el tul xaru'. Ej tz'ocopon tzuntz tan stz'ite'n nin yi chich'a'tz juk tir xe yi ca'l.
52 Sxansok tzun yi ca'ltz tan yi ẍch'el yi tal ch'u'l, tu yi a' yi chin skoj nin wutz, nin tan yi junt tal ch'u'l yi itz', nin tan yi xan tze' yi na bi'aj cedro, nin tan yi hisopo, tu yi xbu'k yi cyak te'j.
53 Ma yi nsken wi't bajij yi xtxolbila's, tz'elpon tzun stzakpul yi jun tal ch'u'l yi itz'e't, solte'j yi tnum. Nin tan yi xtxolbila'tz, ja tzun el yi il c'oltz te'j yi ca'l, nin ja skojax cyen.”
54 Ya'stzun yi e'chk ca'wla'tz te alchok manchil tx'a'c, nka e'chk manch yi i'tz xcy'akach,
55 nin te yi e'chk ya'bil yi na wan te e'chk be'chok, tu yi na jal swutzak xanil jun ca'l.
56 Nin te yi e'chk c'u' yi na jal te kawankil, nka e'chk ne'ẍ tx'a'c, nka e'chk xcy'akach yi sak nin tu' wutz.