Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 14:43-45 in Aguacateco

Help us?

Levítico 14:43-45 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

43 ”Nin kol jal junt tir yi manch swutz yi ca'l, te nsken wi't banlij ba'n tetz,
44 tz'opon tzun junt tir yi pale' tan tilwe'n. Nin ko ja ben lo'on junt tir yi manch swutz yi ca'l, na tzun elpont-tz yi i'tz jun jilwutz manch yi cy'a'n quimichil ta'n. Nin tan yi xtxolbile'j na elpont yi at il c'ol te yi ca'l.
45 Tajwe'n cunin tzuntz tan cwe'n woq'ue'n yi ca'l, nin tz'elpon quicy'al yi e'chk c'ub, tu yi e'chk ptzo'mil yi ca'l, tu cyakil yi puklajil, joylaj len yi tnum, tul jun ama'l yi qui xansa'nt.