Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 14:39 in Aguacateco

Help us?

Levítico 14:39 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

39 Nin le juki'n k'ej spakxok yi pale' tan xmaye'nt yi ca'l, nin kol til yi ja ben lo'on yi manch swutzk yi tapijil,