Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 14:38 in Aguacateco

Help us?

Levítico 14:38 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

38 tajwe'n tzun tan tele'n tzaj yi pale'-tz, nin slame' yi ca'l tetz juk k'ej.