Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 14:32 in Aguacateco

Help us?

Levítico 14:32 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

32 Ya'stzun yi e'chk ca'wla'tz scyetz yi e' wunak yi na ul yos scyuch' tan yi jun jilwutz tx'a'c yi chin xlac'at wutz nin, nin yi pentu' na jal puntil jamel yi chitx'ixwatz cya'n.