Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Levítico - Levítico 14

Levítico 14:26-32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
26Nin jepon tcy'al yi pale' mu'ẍ te yi aceit, le k'ab yi max,
27nin copon mu'ul yi wi k'ab yi sbal tul yi aceit yi at le junt k'ab, nin tz'ocopon tan stz'ite'n nin juk tir swutz tkan Kataj Ryos.
28Nin te ite'n nin aceit yi at le k'ab, tz'ocopon suk'ul mu'ẍ te yi tal ẍchi'belil yi ẍchin yi yabi'ẍ yi sbal, nin tz'ocopon suk'ul te yi mamil wi k'ab yi sbal, nin ncha'tz te yi mamil wi tkan yi sbal, tibaj yi ama'l kale atit yi ẍch'el yi tx'ixwatz yi na cu' biyij tan jale'n cuybil paj yi yabi'ẍ.
29Nin yi sowril yi aceit yi at le k'ab yi pale', cho'n jepon kojol twi' yi jun yi na xansaj tib, bantz stzaje'n yi til tzinwutz.
30Ncha'tz, suke' jun scye yi cob tal xmucuy, nka jun scye yi cob tal plomẍ yi mam, qui'c na ban yi ko i'tz plomẍ nka xmucuy, ma na cho'n na xom te yi nicy'na' cu'n walor yi jun tal prow me'ba'a'tz tan lok'che'n.
31Nin te yi xtx'ixwatz yil tz'ul ta'n, jun tzun stz'oyloktz tetz xtx'ixwatz tan jale'n cuybil paj, nin yi junt spat-xok tetz xel i' tan yi til, nin tajwe'n tan toye'n jun oy yi ixi'n triw cu'n. Tan yi xtxolbila's tzincuye' paj yi juna'tz, nin tz'ocopon tetz jun wunak yi xansa'nt.”
32Ya'stzun yi e'chk ca'wla'tz scyetz yi e' wunak yi na ul yos scyuch' tan yi jun jilwutz tx'a'c yi chin xlac'at wutz nin, nin yi pentu' na jal puntil jamel yi chitx'ixwatz cya'n.

Read Levítico 14Levítico 14
Compare Levítico 14:26-32Levítico 14:26-32