Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Levítico - Levítico 14

Levítico 14:16-24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
16Nin copon mu'ul yi wi k'ab yi sbal tul yi aceita'tz yi cy'a'n ta'n le k'ab, nin mben stz'itul juk tir swutz Kataj Ryos.
17Nin yi sowril yi aceita'tz, cho'n tz'ocopon tk'ol te yi tal ẍchi'belil yi ẍchin yi sbal yi juna'tz yi na xansaj tib, nin te mamil wi k'ab yi sbal, nin ncha'tz te mamil wi tkan yi sbal, tibaj yi ama'l kale moque't suk'ij yi ẍch'el yi tx'ixwatz yi na xcon tan jale'n cuybil paj.
18Nin yi sowril yi aceit yi at le k'ab yi pale', cho'n tzun jepon kojoltz twi' yi jun yi na xansaj tib. Nin tan yi xtxolbila's, ja tzun el yi juna'tz tk'ab yi til.
19Ma yi nsken wi't bajij yi xtxolbile'j, tz'ocopon tzun yi pale'-tz tan pate'n xtx'ixwatz yi juna'tz tan jale'n cuybil paj tan til. Ej kalena's tzun tz'oc jak' kul yi tx'ixwatz yi spat-xok tircu'n wankil.
20Nin tz'ocopon yi pale' tan toye'n yi tx'ixwatza'tz, tu yi jun oy yi ixi'n triw cu'n wi altar. Nin tan yi xtxolbila's, scuye' Kataj Ryos paj yi jun wunaka'tz, nin sxansok.
21”Ma jalu', yi ko i'tz jun tal prow me'ba' yi yabi'ẍ, yi qui'c pu'k tan lok'che'n e'chk jilwutz tx'ixwatz yi ja wi't kil, tajwe'n tzun tan bene'n tcy'al jun tal ne'ẍ cne'r tetz xtx'ixwatz tan jale'n cuybil paj, chi jun oy yi na je' suki'n tetz Kataj Ryos, nin chi jun oy yi na pat-xij, tetz xel i' swutz Kataj, tu kak liwr yi jarin yi co'si'nt tu aceit, tetz jun oy yi ixi'n triw cu'n, tu ox was aceitil oliw,
22tu cob tal xmucuy, nka cob tal plomẍ yi mam. Xom quen tu' te yi nicy'na' cu'n walor yi jun yabi'ẍa'tz tan lok'che'n. Jun scyeri cob tal txuca'tz tz'ocopon tetz oy tan jale'n cuybil paj, nin yi junt patu'n cu'n sbne'.
23Nin le waxaki'n k'ej tajwe'n tz'opon yi e'chk takle'na'tz ta'n, stzi' cunin puertil yi pe'mil yi mantial tetz molbil ibaj, kale atit Kataj Ryos.
24Nin yi pale' mben tcy'al yi tal ne'ẍ cne'r tetz yi tx'ixwatz, tan jale'n cuybil paj yi yabi'ẍ, tu jun was aceit, nin tz'ocopon tan suke'n nin yi oya'tz swutz Kataj Ryos, na i'tz jun oy yi apart swutz yi oy yi na cyoy yi e' mas yi at chipu'k.

Read Levítico 14Levítico 14
Compare Levítico 14:16-24Levítico 14:16-24