Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 14:15-17 in Aguacateco

Help us?

Levítico 14:15-17 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

15 Ej, nin ite'n nin sbne' yi pale' te yi aceit. Copon kojol mu'ẍ le k'ab yi max.
16 Nin copon mu'ul yi wi k'ab yi sbal tul yi aceita'tz yi cy'a'n ta'n le k'ab, nin mben stz'itul juk tir swutz Kataj Ryos.
17 Nin yi sowril yi aceita'tz, cho'n tz'ocopon tk'ol te yi tal ẍchi'belil yi ẍchin yi sbal yi juna'tz yi na xansaj tib, nin te mamil wi k'ab yi sbal, nin ncha'tz te mamil wi tkan yi sbal, tibaj yi ama'l kale moque't suk'ij yi ẍch'el yi tx'ixwatz yi na xcon tan jale'n cuybil paj.