Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 13:9-10 in Aguacateco

Help us?

Levítico 13:9-10 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

9 ”Alchok scyetz yi at yi jun jilwutz tx'a'ca'tz te'j, tajwe'n tan topone'n tan chajo'n ib swutz yi pale'.
10 Tz'ocopon tzun yi pale'a'tz tan tilwe'n yi ya'bil. Ej nin kol til, yi i'tz jun tx'a'c, yi ja wi't skojax yi xi'il, nin yi at pojil, na tzun elpont yi i'tz jun ya'bil yi quil tz'icy'.