Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 13:54 in Aguacateco

Help us?

Levítico 13:54 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

54 stale' tzun yi pale'a'tz yi ntin na taj xtx'ajle'n junt tir, nin tajwe'n tan colche'n tetz jukt k'ej.