Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 13:47-50 in Aguacateco

Help us?

Levítico 13:47-50 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

47 ”Ma yi kol jal jun jilwutz tx'a'c te alchok be'chok, qui'c na ban ko i'tz nok', nka lino cu'n yi xbu'k,
48 nka te wa' alchok xbu'k, nka te wa' yi xbu'k yi lino cu'n, nka te jun piẍ tz'u'm, nka te e'chk takle'n yi banij te tz'u'm,
49 nin ko txa'x nin tu', nka ẍeẍ nin tu' yi manch yi at te e'chk takle'na'tz, qui'c na ban ko lino, nka nok' cu'n yi xbu'k, na tan tu' yi jun mancha'tz na elpont yi at ticy'be'n yi tx'a'c te'j. Nin tajwe'n cu'n tzun tan ẍchajle'n tetz yi pale'.
50 Tz'ocopon tzun yi pale' tan tilwe'n yi jun takle'na'tz yi at manchil tx'a'c te'j, nin tajwe'n tan tewe'n yi e'chk takle'na'tz tetz juk k'ej.