Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 13:43-49 in Aguacateco

Help us?

Levítico 13:43-49 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

43 Tajwe'n tzun tan tilol yi pale', nin ko sak ẍeẍ nin tu' wutz yi tx'a'ca'tz ni'cu'n chi yi ẍeẍal yi tx'a'c yi na jal te chiwankil,
44 na tzun elpont-tz yi i'tz lepra yi at te'j, nin yi ja oc lac'p ilc'ol tane'n te'j. Nin tajwe'n tan tele'n stziblal tan yi pale' yi i'tz jun yaj yi at il c'ol te'j tane'n tan yi ya'bil.
45 ”Ej nin alchok scyetz yil jal yi tx'a'ca'tz te'j, tajwe'n xcon be'chok ta'n yi rit'u'nt, nin quil tew yi wi' tan xbu'k, ma na tajwe'n tan tewal yi ju' tu yi stzi' tan xbu'k, nin tajwe'n ẍch'in: ¡At il c'ol swe'j! ¡At il c'ol swe'j!
46 Nin te yi tiemp yi at yi tx'a'c te'j, at il c'ol te'j tane'n, nin qui xansa'nt yi jun wunaka'tz. Ncha'tz tajwe'n tan najewe'n ẍchuc, le jun tetz ca'l joylaj len yi ama'l kale najlche't yi e' mas wunak, ya'stzun sban na chin xlac'at wutz nin yi tx'a'c yi at te'j.
47 ”Ma yi kol jal jun jilwutz tx'a'c te alchok be'chok, qui'c na ban ko i'tz nok', nka lino cu'n yi xbu'k,
48 nka te wa' alchok xbu'k, nka te wa' yi xbu'k yi lino cu'n, nka te jun piẍ tz'u'm, nka te e'chk takle'n yi banij te tz'u'm,
49 nin ko txa'x nin tu', nka ẍeẍ nin tu' yi manch yi at te e'chk takle'na'tz, qui'c na ban ko lino, nka nok' cu'n yi xbu'k, na tan tu' yi jun mancha'tz na elpont yi at ticy'be'n yi tx'a'c te'j. Nin tajwe'n cu'n tzun tan ẍchajle'n tetz yi pale'.