Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Levítico - Levítico 13

Levítico 13:4-5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4”Ma ko sak yi tx'a'c nin ko qui cu'nak t'ok, nin ko nk'e'tz sak yi xi', ba'n tzun ltal yi pale' tetz yi yabi'ẍ yi tajwe'n tan cyaje'n cyen, xe tetz ca'l, tetz juk k'ej.
5Ej nin yi nsken wi't icy' yi juk k'eja'tz, stile' tzun yi pale' yi ẍe'n tane'n yi jun tx'a'ca'tz. Yi ko na til yi qui mben lo'on te wankil yi yabi'ẍ, nin iẍnin tane'ntz, tajwe'n tzun tan tlol junt tir yi pale' tetz yi yabi'ẍ tan cyaje'n cyen xe tetz ca'l, tetz jukt k'ej.

Read Levítico 13Levítico 13
Compare Levítico 13:4-5Levítico 13:4-5