Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 13:4 in Aguacateco

Help us?

Levítico 13:4 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

4 ”Ma ko sak yi tx'a'c nin ko qui cu'nak t'ok, nin ko nk'e'tz sak yi xi', ba'n tzun ltal yi pale' tetz yi yabi'ẍ yi tajwe'n tan cyaje'n cyen, xe tetz ca'l, tetz juk k'ej.