Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 13:35 in Aguacateco

Help us?

Levítico 13:35 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

35 Poro ko nsken wi't xansaj tib, ej nin kol jal junt tir yi jun tx'a'ca'tz te'j, nin lben lo'on te wankil,