Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 13:31-34 in Aguacateco

Help us?

Levítico 13:31-34 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

31 Poro kol til yi pale' yi i'tz jun tx'a'c yi xcy'akach, nin qui cu'nak t'ok, nin ko nk'e'tz k'an yi xi' yi at tul yi jun piẍa'tz, tajwe'n tzun tan jopol juk k'ej yi pale' yi jun wunaka'tz.
32 Ma le juki'n k'ej stile' yi pale' yi ẍe'n tane'nt nin yi tx'a'c te yi yabi'ẍ. Nin ko qui benak lo'on yi jun ya'bila'tz te wankil yi yabi'ẍ, nin ko qui'c xi' yi k'an yubel tul, nin ncha'tz ko qui cu'nak t'ok yi,
33 ba'n tzun tal yi pale'-tz tetz, tan tele'n yi xmatzi' ta'n, ma kale atit yi tx'a'c ba'n lcyaj tu'tz, nin tajwe'n jopxij jukt k'ej yi yabi'ẍ tan yi pale'.
34 Ma yil tz'icy' yi juk k'eja'tz, xmaye' tzun junt tir yi pale' yi jun ya'bila'tz yi ni'cu'n tu xcy'akach. Nin ko qui benak lo'on yi jun tx'a'ca'tz, nin ko lajluch cu'n yi qui ncu' t'ok, stale' tzun yi pale'-tz yi qui'c il c'ol te yi yabi'ẍ. Ncha'tz tajwe'n tz'oc yi yabi'ẍ tan xtx'ajle'n yi be'ch tetz.