Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 13:24 in Aguacateco

Help us?

Levítico 13:24 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

24 ”Ncha'tz, alchok scyetz yil tz'e' yi wankil, nin kol jal mu'ẍ manch tul yi tz'e'naka'tz yi ẍeẍ, nka yi sak yubel,