Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 13:21 in Aguacateco

Help us?

Levítico 13:21 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

21 Poro kol til yi pale' yi qui'c jun xi' yi ja skojax kale atit yi tx'a'c, nin ko qui cu'nak xe' yi jun piẍa'tz, ma na tzan skeje'n, ba'n tzun ltal yi pale' tetz yi yabi'ẍ tan jopol tib xe ca'l tetz juk k'ej.