Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Levítico - Levítico 13

Levítico 13:18-28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
18”Ncha'tz alchok scyetz yil jal jun tx'a'c te wankil, nin yil tz'icy' tetz coboxt k'ej,
19nin kol ben mal yi mu'ẍa'tz kale icy'nakit yi jun tx'a'ca'tz, nin sak nin tu' sban, nka lbolbax yi jun piẍa'tz, tajwe'n tzun tz'oc yi pale'-tz tan tilwe'n ko nim il tane'n.
20Nin yi kol til yi pale' yi ja wi't cu' xe' yi jun piẍa'tz swutz yi wankil, nin ko ja skojax yi xi' yi at-tz, stale' tzun yi pale' yi ja oc lac'p il c'ol te'j tane'n. Na tul yi tx'a'c yi at te'j ja lajluchax yi i'tz junt jilwutz tx'a'c tul, yi na bi'aj lepra.
21Poro kol til yi pale' yi qui'c jun xi' yi ja skojax kale atit yi tx'a'c, nin ko qui cu'nak xe' yi jun piẍa'tz, ma na tzan skeje'n, ba'n tzun ltal yi pale' tetz yi yabi'ẍ tan jopol tib xe ca'l tetz juk k'ej.
22Ma ko wi'nin bene'n lo'on yi tx'a'c te tircu'n wankil yi juna'tz, stale' tzun yi pale' yi ja oc lac'p il c'ol te'j tane'n, na yi tx'a'ca'tz yi ja ben lo'on te yi wankil, i'tz lepra.
23Ma jalu', yi ko qui na ben lo'on yi jun piẍa'tz yi lo'nakt tan yi tx'a'c, na tzun elpont-tz yi skeje'n atit. Ej nin, stale' tzun yi pale' yi qui nin mo'c lac'p il c'ol tane'n te yi yabi'ẍ.
24”Ncha'tz, alchok scyetz yil tz'e' yi wankil, nin kol jal mu'ẍ manch tul yi tz'e'naka'tz yi ẍeẍ, nka yi sak yubel,
25ba'n tzun tz'oc yi pale' tan xmaye'n. Ej nin ko ja sakax yi xi' yi at tul yi mancha'tz, nin ko ja cu' xe', na tzun elpont-tz yi i'tz lepra yi ja jal te yi tz'e'nak. Ej nin ko ya'tz, ba'n ltal yi pale' yi ja oc lac'p il c'ol tane'n te jun wunaka'tz.
26Poro kol til yi pale', yi qui nskojax yi xi' yi at tul yi mancha'tz, nin qui cu'nak xe' yi jun piẍa'tz, na elpont yi tzan skeje'n. Ba'n tzun ltal yi pale' tetz yi yabi'ẍ tan jopol tib xe ca'l tetz juk k'ej.
27Nin yil tz'icy' yi juk k'eja'tz, ba'n xmay junt tir yi pale' yi ẍe'n tane'n nint yi yabi'ẍ. Nin ko nsken wi't ben lo'on yi mancha'tz te wankil, ba'n tal yi pale' yi ja oc lac'p il c'ol te'j tane'n, na yi tx'a'c yi at te'j i'tz lepra.
28Poro ko qui mben lo'on yi tx'a'ca'tz, ma na tzan ticy'e'n, na tzun elpont yi ja ben mal tampaj yi ja tz'e'. Ba'n tzun tal yi pale' yi qui'c il c'ol te'j tane'n, na i'tz ticy'be'n tu' yi tz'e'nak.

Read Levítico 13Levítico 13
Compare Levítico 13:18-28Levítico 13:18-28