Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 13:17-19 in Aguacateco

Help us?

Levítico 13:17-19 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

17 Ba'n tzun tz'oc yi pale'a'tz tan tilwe'n yi ya'bil te'j yi yaj, nin ko ja skojax yi tx'a'c, tz'ocopon tzun yi pale' tan xanse'n yi jun yabi'ẍa'tz, nin tz'ocopon tetz tajlal yi e' yi xansa'nche't.
18 ”Ncha'tz alchok scyetz yil jal jun tx'a'c te wankil, nin yil tz'icy' tetz coboxt k'ej,
19 nin kol ben mal yi mu'ẍa'tz kale icy'nakit yi jun tx'a'ca'tz, nin sak nin tu' sban, nka lbolbax yi jun piẍa'tz, tajwe'n tzun tz'oc yi pale'-tz tan tilwe'n ko nim il tane'n.