Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 13:17 in Aguacateco

Help us?

Levítico 13:17 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

17 Ba'n tzun tz'oc yi pale'a'tz tan tilwe'n yi ya'bil te'j yi yaj, nin ko ja skojax yi tx'a'c, tz'ocopon tzun yi pale' tan xanse'n yi jun yabi'ẍa'tz, nin tz'ocopon tetz tajlal yi e' yi xansa'nche't.