Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 13:15-16 in Aguacateco

Help us?

Levítico 13:15-16 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

15 Nin tajwe'n tz'oc yi pale' tan xmaye'n yi jun tx'a'ca'tz, tan tilol yi ko bintzi nin ja oc lac'p il c'ol te'j. Na yi jun tx'a'ca'tz ja xcye' tan c'ayse'n ẍchi'bel, nin lepra bi' yi jun ya'bila'tz.
16 ”Ma yi kol je' tx'ixp wutz yi jun tx'a'ca'tz, nin yi ko ja wi't skej, tajwe'n tzun tz'opon i' tan ẍchajle'n tetz yi pale'.