Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 12:7 in Aguacateco

Help us?

Levítico 12:7 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

7 Nin yi pale' tz'ocopon tan suke'n nin yi oya'tz tzinwutz, nin tz'ocopon tan pate'n yi xtx'ixwatz tetz yi xna'n, nin tan yi xtxolbila'tz tzincuye' paj, nin tz'ocopon junt tir tetz xansa'nt,” stzun Ryos bantz tetz Moisés. Cyakil yi xtxolbila'tz i'tz jun ca'wl tetz jun xna'n yi na talaj jun tal, nin qui'c na ban ko i'tz jun xun, nka i'tz jun xicy.