Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 11:4 in Aguacateco

Help us?

Levítico 11:4 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

4 ”Ma na ẍchixo'l yi e' txuca'tz yi na chiwoch' cob tir chiwa' nin yi at chipac' yi nk'e'tz cob cuntu' elnak, quil baj ita'n. Quil baj yi e' camey ita'n, na ba'n na chiwoch' cob tir chiwa' poro nk'e'tz cob cuntu' elnak chipac', nin xan kol baj jun txuca'tz ita'n.