Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 11:36 in Aguacateco

Help us?

Levítico 11:36 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

36 ”Poro te yi a' yi na mulk'in, nin yi a' yi at tul pila' tetz uc'a'bil, ilenin xansa'nt sbne', na ya'stzun na ele't tzaj yi itc'a', ntin cu'n yi e' wunak yi na chimaque'n chiwankil yi e' txuca'tz yi quimnake't, na cho'c tetz tajlal jun wunak yi ja oc lac'p il c'ol te'j.