Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 11:30 in Aguacateco

Help us?

Levítico 11:30 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

30 chitane'n yi e' camaleón, tu yi e' lagart, tu yi e' ẍulu', tu junt jilwutz yi na chibi'aj salamanquesa.