Text copied!
Bibles in Aguacateco

Levítico 11:29 in Aguacateco

Help us?

Levítico 11:29 in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

29 ”Ma jalu', ẍchixo'l e' txuc yi yaka'n cu'n na chixon wuxtx'otx', at il c'ol scye'j tane'n, chi tane'n yi sak'aben, nin e' itx'ij, tu cyakil jilwutz txuc yi na chijutnin quib wuxtx'otx',